Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Apollo (solocornetsectie)
Apollo (trombonesectie)
Artemis
de Deudouwers
Juli 2019
Z M D W D V Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

PRIVACY-BELEID MUZIEKVERENIGING APOLLO DOMBURG

PRIVACY-BELEID MUZIEKVERENIGING APOLLO DOMBURG

Muziekvereniging Apollo Domburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy-beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Apollo Domburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy-beleid; - Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Uitdrukkelijk vragen om je toestemming voor de verwerking van jouw bijzondere persoonsgegevens; - Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Apollo Domburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy-beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Apollo Domburg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Leden- en donateursadministratie en relatiebestand - Financiële administratie - Inventarisatieformulier concerten en optredens - Versturen van nieuwsbrieven, mails en/of berichten - Website(s) en Social Media - Aanvragen van subsidies bij gemeenten en andere instellingen zoals Prins Bernhard Cultuur Fonds - Facturatie leden, adverteerders en donateursgelden
- Ledenadministratie koepelorganisatie (KNMO) en (ZMB) - Adreslijst donateurs en adverteerders - Evenementen en activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voornaam - Tussenvoegsel - Achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Postcode en woonplaats gegevens - Geboortedatum - Telefoonnummer(s) - E-mailadres(sen) - Inschrijfdatum lidmaatschap - Soort lidmaatschap - Te bespelen instrument - Aantal jaren lidmaatschap KNMO - Behaalde muziekexamens/-diploma - IBAN en BICnr. (Bankrekeningnummer voor automatische incasso) - Jaarlijkse donatiebedrag - ID-gegevens t.b.v. registratie bestuursleden Kamer van Koophandel

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer door het bestuur wordt overwogen een verwerkersovereenkomst te sluiten, zal dit met de (betreffende) leden worden overlegd.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Altijd zal van deze verstrekkingen mededeling aan betrokkenen worden gedaan. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Apollo Domburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij opzeggen van je lidmaatschap aan Muziekvereniging Apollo Domburg verwijderen wij je gegevens (na 7 jaar) uit al
onze systemen tenzij je op een andere manier verbonden wil blijven met Muziekvereniging Apollo Domburg.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te bescherming tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- De personen die namens Muziekvereniging Apollo Domburg kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - Deze personen zijn de secretaris en de penningmeester van de vereniging. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. - De computers die we voor de betreffende administratie gebruiken zijn voorzien van een ge-update virusscanner. - We testen en evalueren onze maatregelen. - De leden van ons bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het opzeggen van het deelnemerschap melden bij de secretaris van de vereniging of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy-beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Domburg, mei 2018 Het bestuur van Muziekvereniging Apollo Domburg

inlogmenu